Fahreddin ALTINTAŞ

Uşşaki Şeyhi (K.S.A)

UŞŞAKİ TARİKATI HAKKINDA KISA BİGİLENDİRME

Uşşaki Tarikatının Piri ve kurucusuolan Kutbul Rabbani, Nebiler Varisi, Evliyalar Sultanı Hazreti Pir SEYYİD HASAN HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ (K.S.A) Hazretleri,(H.880) yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. Buharalı Hacı Tebrek isimli tüccarın oğludur. Nesep yönünden Hz Pir, İmamı Hasan, B.Ali B.Ebu Talip ve Peygamber Efendimize (SAV) ulaşır. Esas adı Hasan, lakabı Hüsameddin dir. Halvetiyye şubelerinden olan UŞŞAKİ Tarikatının Piri’dir. Babasının vefatı üzerine ticaretle uğraşmaya başlamıştır. Kendisine alemi manada yapılan şu hitap üzerine “Ticaret meşakkatli iştir. Hakikat ehli indinde zarar ve ziyandır. Eğer ahret saadeti senin için murad ise. Çarşı Pazar gibi kalabalık ve umumi yerlerden yüz çevir, uzaklaş. Anadolu! Da güzel bir belde olan Uşşak’a git. Orada Şeyh Seyyid Ahmed Semerkandi Hazretlerinden inabe al ve tenhaca bir köşede ibadetle meşgul ol.” Kendisine kalan mirası kardeşi Mehmet Çelebi’ye bağışlar sade ve yaya olarak yola çıkarlar. Uzun bir yolculuktan sonra bir rivayete göre, ilk önce Erzincan’a teşrif ederler ve Şeyh Ahmed Semerkandi ile orada buluşup, kendilerine intisapla feyz almaya başlarlar. Kısa bir süre zarfında hilafet aldıktan sonra şeyhlerinin emriyle tekmili feyz etmek üzere Elmalı’da bulunan Pir Ümmi Sinan Hazretlerine giderler. Ümmi Sinan Hz.lerinden kutbiyyet alarak (Hicri 930) senesinde 50 yaşında iken Anadolu’nun Uşşak Şehrine gelip yerleşirler. Uşşak beldesine izafeten UŞŞAKİYE TARİKAT’ını kurar.

Hz.Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (KSA),(h.930) senesinden (H.980) senesine kadar Uşşak’da aşıklar, ariflerzümresine şevk, neş’e ve feyz dağıtmışlardır.

Hicri 980 senesinde 100yaşlarında iken zamanın padişahı Sultan 3.Murad’ın davetine icabet ederk Uşşak’dan ayrılıp İstanbul’a gitmişlerdir. Hz.Pir İstanbul’da padişah tarafından büyük bir saygı ile karşılanmıştır. Bir süre istirahati sağlandıktan sonraPadişahın kendileri için inşa ettirdiği tekke’ye yerleşmiştir.

Hazreti Pir hac dönüşü (H.1003) yılında Konya’da Hakk’a yürümüştür. Hz.Pirin vasiyetleri üzerine mübarek cesetleri bir öküz arabasına konularak Konya’dan yola çıkılmıştır. Öküz arabası nerede durursa oraya defnedilmeleri vasiyetleri arasında bulunduğundan arabaya hiç müdahale edilmez ve Üsküdar’ a gelinir. Sultan Murad, belki Üsküdar’ geçer ihtimalini düşünerek Üsküdar’da iskeleye sallar koydurmuştur. Arabayı çeken öküzler iskelede hiç durmaksızın, iskelede hazırlanmış olan sallara geçerler ve doğruca Kasımpaşa’da ki dergâha giderek orada dururlar. Böylece Pir Hazretlerinin dergâha defnedilmesini arzu buyurdukları anlaşılınca hemen orada hazırlanan Kabri Şerifte Hakk’ ın rahmetine tevdii edilirler. RAHMETULLAHİALEYH.

(Hz.Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (KSA) Hz.Ümmi Sinan’dan almış olduğu Halvetilik ve Şeyh Seyyid Ahmed Semerkandi Hz.lerinden almış olduğu Kübreviyye ve Nuru Bahşiyye Tarikatlarını birleştirerek UŞŞAKİ TARİKAT’ını kurmuştur.)

Categories: Uşşaki Tarikatı Hakkında